Bokningsvillkor

Hotell Kittelfjälls, Allmänna bokningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Kittelfjäll Hospitality AB (Hotell Kittelfjäll) och den som själv eller genom annan träffar avtal med Hotell Kittelfjäll och står namngiven som ansvarig enligt vad som angetts i bekräftelsen (gästen). Avtalet kan gälla boende, resa, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (arrangemanget).

Ansvarig arrangör är Hotell Kittelfjäll, Kittelfjäll Hospitality AB, org nr: 559446-5212. Tel 0940-81020

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?

Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl Hotell Kittelfjäll som för gästen så snart Hotell Kittelfjäll bekräftat bokningen (ett bokningsnummer tilldelas) och gästen inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela hyran)

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA?

Gästens betalning för arrangemanget skall vara Hotell Kittelfjäll tillhanda senast det datum som anges i bekräftelsen. Arrangemanget skall alltid vara slutbetalt innan det påbörjas.

• För arrangemang som bokas skall hela beloppet varat Hotell Kittelfjäll tillhanda inom 10 dagar från bokningstillfället. Om bokning sker med mindre än 10 dagar till ankomst skall full betalning vara Hotell Kittelfjäll tillhanda bokningsdagen.

VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER?

Vid betalning från utlandet ska gästen betala omkostnader i hemlandet och i Sverige. Hotell Kittelfjäll ska mottaga avtalat pris i angiven valuta som står på bekräftelsen. Avgifter som inte är betalade kommer att belastas gästen senast vid ankomst.

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?

Gästen kan avboka muntligen eller skriftligen till Hotell Kittelfjäll eller till det ställe, som tog emot bokningen. Hotell Kittelfjäll accepterar endast avbokningar av gästen. Hotell Kittelfjäll är skyldig att bekräfta gästens avbokning skriftligen.

AVBOKNING AV BOENDE OCH RESA

• För boende som avbokas tidigare än 30 dagar före ankomst återbetalar Hotell Kittelfjäll 100 % av kostnaden för boende.

• För boende som avbokas senare än 30 dagar före ankomst behåller Hotell Kittelfjäll 100 % av kostnaden för boende.

PAKET OCH EVENEMANG

Vid bokning av sådana kombinationer av arrangemang som Hotell Kittelfjäll säljer för ett i förväg angivet pris (paket), kan gästen inte avboka enskilda produkter av arrangemanget. För avbokning av enstaka/alla personer i paketet gäller samma regler som för avbokning av logi. För entrébiljetter till arrangemang går det inte att omboka/avboka, inga undantag.

Hotell Kittelfjäll förbehåller sig rätten att byta boende fram till ankomstdagen trots redan tidigare bekräftat boende, utan att meddela gästen. Gäster med speciella krav om boendet och/eller läge rekommenderas alltid att köpa specificerat boende.

OM DET HÄNDER GÄSTEN NÅGOT?

Avbokning

Gästen har rätt att avbeställa arrangemanget enligt nedan. Vid avbokning återbetalas hela beloppet om denne rimligen måste avbeställa sin bokning på grund av att gästen, nära anhörig eller medresenär:
– drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. (vid uppvisande av sjukintyg)
– inkallas i krigsmakten eller civilförsvaret
– skilsmässa
– drabbas av väsentlig skada i ordinarie bostad genom brand, översvämning eller liknande allvarlig händelse

Ombokning

Ombokning av boende är möjligt fram till 42 dagar före ankomst, ombokning kan göras i mån av plats och till gällande prislista.

Definitioner

Medresenär: Finns namngiven på bokningen som deltagare i arrangemanget. Nära anhörig:
make/maka/sambo/registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar och svär-, mor- och farföräldrar, svärson, svärdotter, svåger och svägerska.

HOTELL KITTELFJÄLLS ÄNDRINGAR OCH GÄSTENS RÄTTIGHETER MM

Hotell Kittelfjäll får ändra villkoren för arrangemanget i den mån gästen kan erbjudas andra likvärdiga tjänster.

Inträffar kostnadsökningar för Hotell Kittelfjäll efter det att avtalet blivit bindande för parterna får Hotell Kittelfjäll höja priset för resan motsvarande kostnadsökningen, om kostnadsökningen beror på ändringar i skatter eller andra avgifter avseende tjänster som ingår i arrangemanget. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före ankomst och skall omgående meddelas gästen. Arrangemangets pris skall sänkas om Hotell Kittelfjälls kostnader, tidigare än 20 dagar före ankomst minskar av samma skäl som ovan angivits.

Om arrangemanget inte kan tillhandahållas enligt bekräftelsen och dessa villkor och Hotell Kittelfjäll inte klarar av att erbjuda gästen andra likvärdiga tjänster har gästen rätt att frånträda avtalet. Gästen har också rätt att frånträda avtalet om villkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Hotell Kittelfjäll måste då betala tillbaka allt som betalats, med avdrag för den nytta gästen kan ha haft. För att gästen ska vara berättigad att frånträda avtalet skall han meddela Hotell Kittelfjäll snarast möjligt, dock senast kl. 11:00 dag efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen, skall gästen anmäla inom skälig tid under vistelsen så att Hotell Kittelfjäll får en chans att rätta till det. Om gästen inte har framfört fel och brister till berörd personal på plats och Hotell Kittelfjäll därmed inte har fått möjligheten att vara behjälplig är gästen enligt praxis och bokningsvillkoren inte berättigad till någon ersättning.

Rätt till skadestånd på grund av fel under vistelsen eller på grund av att Hotell Kittelfjäll ställt in resan föreligger inte om Hotell Kittelfjäll kan visa att resan inte kunnat genomföras eller att felet uppstått på grund av hinder eller omständighet utanför Hotell Kittelfjälls kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit exempelvis kortare avbrott i IT-drift, TV-signal, vatten eller energitillförsel.

Gästen har rätt att sätta någon annan i sitt ställe och Hotell Kittelfjäll måste godta den personen om inte särskilda skäl föreligger. Ett sådant skäl kan t ex vara att transportföretag eller annan som Hotell Kittelfjäll har anlitat skall godta byte av resenär. Gästen måste meddela byten senast 5 dagar före utresa eller avresa. Om avtalet överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot Hotell Kittelfjäll för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader som kan uppkomma p.g.a. överlåtelsen.

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?

För att boka/ingå avtal med Hotell Kittelfjäll gällande boende måste gästen vara 18 år. Alla i sällskapet ska vara fyllda 18 år för att bo i boendet. Åldersgränsen gäller EJ barn i målsmans sällskap. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Legitimering sker vid ankomst. Om gästen vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning. För organiserade grupper och resesällskap med ledare kan undantag från ovannämnda regler ske efter överenskommelse med Hotell Kittelfjäll.

Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för resa, boende och i övrigt samt de allmänna bestämmelserna/reglerna i foldern SLAOs ”Lilla gula”. Mellan kl. 23:00 och kl. 07:00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös. Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från 3000 SEK. Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål). Ej heller låta fler personer övernatta i det än avtalat eller på tomten ställa upp tält, husvagn, karbad, musikanläggningar etc. Gästen måste städa ordentligt före avresan, följ städinstruktionerna. Om detta inte iakttas kommer Hotell Kittelfjäll att debitera en avgift från 1 500 SEK, beroende på boendets storlek.

Samtliga nycklar till boendet skall lämnas vid avresa, i annat fall debiteras en avgift från 1500 SEK för låsbyte. Gästen kan beställa slutstädning före ankomst. En beställd eller obligatorisk städning innefattar inte grovstädning inne och ute, diskning eller tömning av sopor/tomflaskor.

Hotell Kittelfjäll har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar Hotell Kittelfjäll Gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 5 000 SEK. Hotell Kittelfjäll förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter. Hotell Kittelfjäll ansvarar inte för kvarglömda saker

STUGBOKNING

Vid stugbokning agerar Hotell Kittelfjäll endast som förmedlare av stugor – ansvarig är den privata ägaren.
Som arrangör ansvarar Hotell Kittelfjäll gentemot Gästen för vad denne har att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än Hotell Kittelfjäll.

Som arrangör är Hotell Kittelfjäll skyldiga att se till:
• att gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga handlingar
• att information lämnas om hur betalning ska ske, var nyckel kan hämtas och att gästen i övrigt informeras om andra frågor av betydelse för arrangemanget.
• att arrangemanget stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen. Hotell Kittelfjäll ansvarar inte för löften som tredje part kan ha gjort direkt till gästen utan Hotell Kittelfjälls vetskap och som Kittelfjäll inte känt till eller borde känna till. (Hotell Kittelfjälls rekommendation är att gästen tar den typen av information skriftligen).

VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST?

Gästen bör vända sig till Hotell Kittelfjäll med eventuella klagomål. Om gästen och Hotell Kittelfjäll inte kommer överens i en förhandling kan de vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER M.M.

Båda parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.

Aktuell in- och utcheckningsinformation anges på bekräftelsen

PERSONUPPGIFTSLAGEN

Genom registrering av personuppgifter samtycker gästen till att Hotell Kittelfjäll i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för fullgöra Hotell Kittelfjälls åtagande gentemot gästen och lämnas även ut till våra samarbetspartners, så som försäkringsgivare, hotell, tåg- flyg- och bussbolag m.fl. Hotell Kittelfjäll använder gästens uppgifter för att kunna ge information, erbjudanden och service rörande gästens bokade arrangemang via e-post, telefon, sms och postala utskick.

Rulla till toppen